polar vortex

Giant Snow Shark in MN! Da na. Da na.