Mega Stuf Oreos

Double Stuf Oreos Aren’t Actually Double StuffedSo it seems that Nabisco has been taking advantage of Oreo lovers everywhere. Their Double Stuf Oreos don’t actually contain double the stuff.